ព័ត៌មានថ្មីៗ

បច្ចេកទេសដាំក្តាត

១. ការជ្រើសរើសពូជ - ជ្រើសរើសយកមើមក្តាតណាដែលធំសម្រាប់ធ្វើពូជ។ ២. ការរៀបចំដី - ភ្ជួរលើកទី១ ដើម្បីកម្ចាត់ស្មៅ - ភ្ជ...

វិធីគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមដោយមិនប្រើថ្នាំ

+បញ្ចុះទម្ងន់ដែលលើស និង តាមដានទំហំចង្កេះ -ការបញ្ចុះទម្ងន់ត្រឹមតែ ៤,៥ គក្រ អាចជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកបាន។ -មនុស្សប្រ...

បច្ចេកទេសការយកខ្ទឹមសមកធ្វើថ្នាំការពារសត្វល្អិត

១. សមាសធាតុប្រឆាំងនឹងសត្វល្អិត ខ្ទឹម ជាពិសេសមើមរបស់វា មានផ្ទុកសមាសសភាព ដែលមានក្លិនឆួលឈ្មោះ Diallyl disulphide and Diall...

ឈើភ្លើង ទំលាក់ឈាមរដូវ ស្ពឹកស្រពន់ ស្លាប់ដៃជើង រដូវមិនទៀង គ្រាំ ផ្ដល់កំដៅដល់រាងកាយ

រុក្ខជាតិ៖ ឈើភ្លើង ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ ឫស ស្លឹក ដើម ។ ព្យាបាល៖ -ស្លឹក៖ រដូវមិនទៀង គ្រាំ ផ្ដល់កំដៅដល់រាងកាយ។ ...

វិធីគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមដោយមិនប្រើថ្នាំ

+បញ្ចុះទម្ងន់ដែលលើស និង តាមដានទំហំចង្កេះ -ការបញ្ចុះទម្ងន់ត្រឹមតែ ៤,៥ គក្រ អាចជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកបាន។ -មនុស្សប្រ...

ឈើភ្លើង ទំលាក់ឈាមរដូវ ស្ពឹកស្រពន់ ស្លាប់ដៃជើង រដូវមិនទៀង គ្រាំ ផ្ដល់កំដៅដល់រាងកាយ

រុក្ខជាតិ៖ ឈើភ្លើង ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ ឫស ស្លឹក ដើម ។ ព្យាបាល៖ -ស្លឹក៖ រដូវមិនទៀង គ្រាំ ផ្ដល់កំដៅដល់រាងកាយ។ ...

បច្ចេកទេសដាំក្តាត

១. ការជ្រើសរើសពូជ - ជ្រើសរើសយកមើមក្តាតណាដែលធំសម្រាប់ធ្វើពូជ។ ២. ការរៀបចំដី - ភ្ជួរលើកទី១ ដើម្បីកម្ចាត់ស្មៅ - ភ្ជ...

វិធីគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមដោយមិនប្រើថ្នាំ

+បញ្ចុះទម្ងន់ដែលលើស និង តាមដានទំហំចង្កេះ -ការបញ្ចុះទម្ងន់ត្រឹមតែ ៤,៥ គក្រ អាចជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកបាន។ -មនុស្សប្រ...

បច្ចេកទេសការយកខ្ទឹមសមកធ្វើថ្នាំការពារសត្វល្អិត

១. សមាសធាតុប្រឆាំងនឹងសត្វល្អិត ខ្ទឹម ជាពិសេសមើមរបស់វា មានផ្ទុកសមាសសភាព ដែលមានក្លិនឆួលឈ្មោះ Diallyl disulphide and Diall...

ឈើភ្លើង ទំលាក់ឈាមរដូវ ស្ពឹកស្រពន់ ស្លាប់ដៃជើង រដូវមិនទៀង គ្រាំ ផ្ដល់កំដៅដល់រាងកាយ

រុក្ខជាតិ៖ ឈើភ្លើង ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ ឫស ស្លឹក ដើម ។ ព្យាបាល៖ -ស្លឹក៖ រដូវមិនទៀង គ្រាំ ផ្ដល់កំដៅដល់រាងកាយ។ ...

បច្ចេកទេសដាំទំពាំងបារាំង (asparagus) និងអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាព

ទំពាំងបារាំង (asparagus) ជាដំណាំមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាល។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ទំពាំងបារាំង (asparagus) ជាដំណាំប្រភេទថ្មី ហើយ...
- Advertisement -
- Advertisement -

ព័ត៌មានថ្មីៗ