ព័ត៌មានថ្មីៗ

របៀបធ្វើជ្រក់ស្លឹកឆៃថាវ

១. ធាតុផ្សំ -ស្លឹកឆៃថាវ -អំបិល និងស្ករ ។ ២. របៀបផ្សំ -លាងស្លឹកឆៃថាវឲ្យស្អាត -យកស្លឹកឆៃថាវទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្រពាប់ -ដា...

វិធីធ្វើចំណីសត្វពីកំប្លោកល្អបំផុតសម្រាប់មាន់ទា ជ្រូក គោ ពពែ

វិធីធ្វើចំណីសត្វពីកំប្លោកល្អបំផុតសម្រាប់មាន់ទា ជ្រូក គោ ពពែ ជួយកាត់បន្ថយចំណាយរបស់បងប្អូនកសិករ ហើយទទួលបានចំណេញច្រើន។ ក...

វិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺផ្លែស្វាយដែលកើតអុជខ្មៅ រោគ Antracnose

វិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺ ផ្លែស្វាយដែលកើតអុជខ្មៅ រោគ Antracnose! វិធីសាស្រ្តនេះបានសាកល្បង និងបានទទួលជោគជ័យ...

(មានវីដេអូ) តើអ្នកស្គាល់ផ្លែនេះទេ?

តើអ្នកស្គាល់ផ្លែនេះទេ? ផ្លែនេះមានឈ្មោះថា ផ្លែក្រូចបាតដៃព្រះ (Buddha’s Hand) ត្រូវបានគេរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសចិន ភាគខាង...

ព្យាបាលអាការៈនោមញឹក នោមទាស់ និងពិបាកនោម

នោម​ញឹក អាច​ត្រូវ​បាន​បង្កឡើង​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​មួយចំនួន​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​ផ្លូវ​ទឹកនោម​នៅ​កម្រិត​ណាមួយ​។ ផ្លូវ​ទឹកនោម​រួមមាន​ត...

ចុងអំបុក ឬ កុក ស ព្យាបាលរោគជ្រុះសក់ ក្រៅពីនេះ គេអាចយកវាមកព្យាបាលធ្លាក់ស រដូវមិនទៀង រោគសើស្បែក កើតពិស និងបូសទ្រនិច

រកបានហើយចំពោះបងប្អូនដែលកើតរោគជ្រុះសក់! ឱសថនេះជួយបាន! ចុងអំបុក ឬ កុក ស ព្យាបាលរោគជ្រុះសក់ លក្ខណៈរុក្ខជាតិៈ ជាគុម្ពព្រ...

របៀបធ្វើជ្រក់ស្លឹកឆៃថាវ

១. ធាតុផ្សំ -ស្លឹកឆៃថាវ -អំបិល និងស្ករ ។ ២. របៀបផ្សំ -លាងស្លឹកឆៃថាវឲ្យស្អាត -យកស្លឹកឆៃថាវទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្រពាប់ -ដា...

វិធីធ្វើចំណីសត្វពីកំប្លោកល្អបំផុតសម្រាប់មាន់ទា ជ្រូក គោ ពពែ

វិធីធ្វើចំណីសត្វពីកំប្លោកល្អបំផុតសម្រាប់មាន់ទា ជ្រូក គោ ពពែ ជួយកាត់បន្ថយចំណាយរបស់បងប្អូនកសិករ ហើយទទួលបានចំណេញច្រើន។ ក...

វិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺផ្លែស្វាយដែលកើតអុជខ្មៅ រោគ Antracnose

វិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺ ផ្លែស្វាយដែលកើតអុជខ្មៅ រោគ Antracnose! វិធីសាស្រ្តនេះបានសាកល្បង និងបានទទួលជោគជ័យ...

(មានវីដេអូ) តើអ្នកស្គាល់ផ្លែនេះទេ?

តើអ្នកស្គាល់ផ្លែនេះទេ? ផ្លែនេះមានឈ្មោះថា ផ្លែក្រូចបាតដៃព្រះ (Buddha’s Hand) ត្រូវបានគេរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសចិន ភាគខាង...

ព្យាបាលអាការៈនោមញឹក នោមទាស់ និងពិបាកនោម

នោម​ញឹក អាច​ត្រូវ​បាន​បង្កឡើង​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​មួយចំនួន​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​ផ្លូវ​ទឹកនោម​នៅ​កម្រិត​ណាមួយ​។ ផ្លូវ​ទឹកនោម​រួមមាន​ត...
- Advertisement -
- Advertisement -

ព័ត៌មានថ្មីៗ