ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

រោគសញ្ញា មូលហេតុ យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម អាសូត N, ផូស្វ័រ (P) ប៉ូតាស្យូម (K) និងសារធាតុខនិជសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

12-Jun-2020 03:41 AM

រូបភាព


ដោយ: AdminA

សួស្តីបងប្អូនកសិករ និងបងប្អូនដែលស្រលាញ់ខាងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទ អ៊ាង សុផល្លែត សូមចែកជូនចំណេះដឹងខ្លីៗបន្ថែមទាក់ទងនឹងរោគសញ្ញា មូលហេតុ  និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម អាសូត (N)  ផូស្វ័រ (P) ប៉ូតាស្យូម (K) និងសារធាតុខនិជសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ដូចជា ដែក ម៉ាញ៉េស្យូម ស័ង្កសី។  
រោគសញ្ញា មូលហេតុ  និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម អាសូត (N)  ផូស្វ័រ (P) ប៉ូតាស្យូម (K) និងសារធាតុខនិជសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

 

 

 

រោគសញ្ញា មូលហេតុ  និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម អាសូត (N)  ផូស្វ័រ (P) ប៉ូតាស្យូម (K) និងសារធាតុខនិជសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

 

 

 

រោគសញ្ញា មូលហេតុ  និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម អាសូត (N)  ផូស្វ័រ (P) ប៉ូតាស្យូម (K) និងសារធាតុខនិជសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

 

 

 

 

រោគសញ្ញា មូលហេតុ  និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម អាសូត (N)  ផូស្វ័រ (P) ប៉ូតាស្យូម (K) និងសារធាតុខនិជសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

 

 

 

រោគសញ្ញា មូលហេតុ  និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម អាសូត (N)  ផូស្វ័រ (P) ប៉ូតាស្យូម (K) និងសារធាតុខនិជសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

 

 

រោគសញ្ញា មូលហេតុ  និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម អាសូត (N)  ផូស្វ័រ (P) ប៉ូតាស្យូម (K) និងសារធាតុខនិជសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

 

 

 

រោគសញ្ញា មូលហេតុ  និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម អាសូត (N)  ផូស្វ័រ (P) ប៉ូតាស្យូម (K) និងសារធាតុខនិជសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

 

 

 

 
រៀបរៀង៖ អ៊ាង សុផល្លែត