ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
កសិកម្ម

នេះជាវិធីផ្សាំស្វាយតាមមែកដោមមិនប្រើឬស…!!

02-Aug-2019 05:36 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ការប្រើវិធីនេះល្អប្រើហើយលឿន សំរាប់អ្នកដែលចង់បានមែកពូជធំៗយកទៅដាំ ដោយមិនធ្វើអោយ មែកពូជអន់ពេលដាំ។

បញ្ជាក់៖ក្រោយកាត់ចេញពីដើម យើងត្រូវយកវាមកផ្សាំនៅក្នុងថង់ផ្សាំ-ផើងឬកញ្ច្រែង ទៅតាមទំហំនៃមែកពូជដែលយើងបានផ្សាំ មើលលៃអោយល្មមអាចទប់បាន។

ប្រសិនបើមែកពូជនោះវាធំ យើងអាចប្រើ ឬស12និង34 ឬសក៏បាន។តែអ្វីដែលត្រូវមានគឺ

1-កូនដែលមានឬសល្អ

2-ស្រកីដូងម៉ដឬដីល្បាយធូ

3-មែកពូជដែលត្រូវធ្វើ

4-ឧបករណ៍នៃការធ្វើ ហើយរយៈពេលដែលអាចកាត់មកផ្សាំបានគឺ55-60ថ្ងៃ អាស្រ័យលើឬសដុះចេញមកល្អ ។