ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

យល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងផ្លែចំប៉ាដក និងផ្លែខ្នុរ

12-Feb-2020 10:48 AM

រូបភាព


ដោយ: sophea

-ទំហំ៖ ចំប៉ាដកមានទំហំផ្លែតូចជាងផ្លែខ្នុរ

-សំបក: សំបកផ្លែចំប៉ាគឺស្តើងជាងផ្លែខ្នុរ

-រសជាតិ៖ ចំប៉ាមានរសជាតិផ្អែមជាងផ្លែខ្នុរទឹកច្រើនហើយមិនមានជ័រស្អិតជាប់ខ្លាំង

-ក្លិន៖ មានក្លិនក្រអូបខ្លាំងជាងផ្លែខ្នុរ

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។