ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

ថ្នាំបន្សាបពិសក្អែបខាំ ខ្យាដំរី ឬខ្ទួយ ទិចភ្លាមៗ !

02-Dec-2019 08:34 PM

រូបភាព


ដោយ: Admin

វិធីងាយៗខាងក្រោមនេះអាចជួយបងប្អូនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសត្វមានពិសខាំឬទិច សូមកុំភ្លេចវិធីងាយខាងក្រោមនេះ៖

ថ្នាំបន្សាបពិសក្អែបខាំ ខ្យាដំរី ឬខ្ទួយ ទិច
យកជ័រផ្លែល្ហុងខ្ចី លាបលើស្នាមខាំ ឬទិច។
ពិសក្អែប ខ្យាដំរី ឬខ្ទួយ និងសាបរលាបភ្លាមៗ ពិតជាសាកសិទ្ធណាស់!
សូមជួយ Share បន្ត