ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីដាំត្រកួនឈ្លក់ទឹកងាយៗឆាប់បានហូប!

20-Jul-2017 10:45 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

១- យកត្រួយត្រកួនស្រែ (ប្រភេទត្រកួនទឹក) ដាក់តម្រៀបអោយប្រញឹកណែន បញ្ឈរដើមនៅបាតពាងកុំអោយដួល


២- ដងទឹកចាក់អោយលិចចុងត្រកួន ហើយយកថង់គ្របពីលើពាង ពីរថ្ងៃពីរយប់


៣- ពីរថ្ងៃក្រោយមក លោកអ្នកនឹងបានផលត្រកួនជាទីពេញចិត្ត។