ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

ការយល់ដឹងអំពីការចុះសម្ពាធឈាម Understanding of Hypotension / Low Blood Pressure

22-Nov-2017 04:25 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

សម្ពាធឈាមនៅក្រោម ៩០/៦០ ត្រូវបានចាត់ទុកថាសម្ពាធឈាមទាប។ សម្ពាធឈាម​ខាងលើ គឺជាសម្ពាធឈាមពេលបេះដូងច្របាច់បញ្ចេញឈាម។ សម្ពាធឈាមខាងក្រោម គឺជាសម្ពាធឈាមពេលបេះដូងសម្រាក។ សម្ពាធឈាម គិតជា មីល្លីម៉ែត្របារ៉ត (mmHg)។

A blood pressure under 90/60 is usually regarded as low blood pressure. The higher number is a systolic blood pressure. The lower number is a diastolic blood pressure. Blood pressure is measured in millimeter of mercury (mmHg).

+រោគសញ្ញា Symptoms

-រិលមុខ ឬក៏ ធីងធោង dizziness or lightheadedness

-ទប់ខ្លួនមិននឹង unsteadiness

-បាត់ស្មារតីមួយភ្លែត fainting

-ព្រឹលភ្នែក blurred vision

-ញ័រដើមទ្រូង palpitations

+កត្តានាំឲ្យសម្ពាធឈាមប្រែប្រួល Factors causing variation in blood pressure

-សម្ពាធឈាមជាទូទៅចុះទាបនៅពេលយប់ នៅពេលអ្នកកំពុងដេក ឡើងប៉ុន្មានមុនអ្នកភ្ញាក់ដឹងខ្លួន និងបន្តឡើងក្នុងពេលថ្ងៃ ឡើងកម្រិតខ្ពស់បំផុត នៅពេលថ្ងៃត្រង់។

Blood pressure is normally lower overnight while you’re sleeping, rises a few hours before you wake up, and continues to rise during the day, reaching its highest mid-afternoon

-អ្នកមានសម្ពាធឈាមកាន់តែទាប ពេលអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែស្រួល។

You have lower blood pressure the more relaxed you are

-ដំបូង លំហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមអ្នកឡើង ប៉ុន្តែបើសិនអ្នកមានសុខភាពល្អ និងហាត់ប្រាណទៀងទាត់ សម្ពាធឈាមអ្នកនឹងចុះទាប នៅពេលអ្នកសម្រាក។

Initially, exercise will raise your blood pressure, but if you’re healthy and exercise regularly, your blood pressure will be low when you’re resting

-សីតុណ្ហភាពក្តៅ អាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមអ្នកចុះទាប។

A warm temperature may cause your blood pressure to fall

-ឈាមត្រូវរុញទៅកាន់ពោះវៀន ពេលរំលាយអាហារ ដូច្នេះ សម្ពាធឈាម​នៅកន្លែងផ្សេងធ្លាក់ចុះ។

Blood is diverted to the gut when food needs to be digested, so the blood pressure elsewhere in your body falls

+កត្តាផ្សេងទៀត Other Factors

-ពូជ Genes

-អាយុ Age

-ថ្នាំពេទ្យ Medication

-ការបាត់បង់ជាតិទឹក Dehydration

-ជម្ងឺ illness

.ជម្ងឺខ្វះគ្រាប់ឈាម Anaemia

.ជម្ងឺបេះដូង Heart condition

.ជម្ងឺប្រព័ន្ធប្រសាទ Neurological disorder

.បញ្ហាអ័រម៉ូន Hormone problem

.ភាពផ្ទុយគ្នារវាងបេះដូង និងខួរក្បាល Miscommunication between the heart and brain

.ការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរ Serious injury

.សម្ពាធឈាមចុះខ្លាំង (ហ្សុក) ដោយសារមេរោគ និងដោយសារជាតិពុល Septic shock and toxic shock syndrome

.ប្រតិកម្មថ្នាំ Anaphylactic shock

.ហ្សុកដោយសារបេះដូងខ្វះសមត្ថភាព Cardiogenic shock

+រោគវិនិច្ឆ័យ Diagnosis

-វាស់សម្ពាធឈាម measuring your blood pressure

-ធ្វើតេស្តឈាម ឬក៏ វាស់ចង្វាក់បេះដូង ដើម្បីកំណត់មូលហេតុ blood tests or an electrocardiogram (ECG), to determine the underlying cause.

+ព្យាបាល Treatment

-ការព្យាបាលដោយខ្លួនឯង Self-help

.ក្រោកឈរយឺតៗ standing up gradually

.ចៀសវៀងការឈរយូរ avoiding standing for long periods of time

.ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ drink enough water

.ពាក់ស្រោមជើងតឹង wearing support stockings

.បន្ថែមអំបិលក្នុងរបបអាហារ adding more salt to your diet

.ហូបអាហារតិច ប៉ុន្តែច្រើនដង eating smaller meals more often

.ការព្យាបាលមូលហេតុ Treating the underlying causes ។

ប្រភព​៖ វេជ្ជបណ្ឌិត សេង ប៊ុនដេត