ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
រុក្ខជាតិដាំក្នុងផ្ទះ

របៀប ដាំ កេសរកូល!

31-Jan-2019 10:31 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

របៀប ដាំ កេសរកូល៖ងាយ ជាង គេ គឺ – ពុះ ដូង ទុំ ជា ពីរ – ឆ្កិះ យក ត្រលោក ចេញ ឬ ដំ ត្រលោក អោយ បែក – ដាក់ ដើម ផ្កា ផ្អោប នឹង ត្រលោក ហើយ ចង ដាំ ដាក់ នៅ កន្លែង ទទួល ពន្លឺ ថ្ងៃ ស្រាលៗ – ស្រោច ទឹក មួយ ថ្ងៃ ម្តង ហើយ ព្យួរ ចោល រហូត ដើម ផ្កា ដុះ ប្ញស ជាប់ នឹង ស្រកី ដូង
– ផ្កា មួយ ទង មាន អាយុ ពី ៣ ទៅ ៦ ខែ- ពេល ផ្កា រោយ អស់ ត្រូវ កាត់ ទង ចាស់ ចោល ដើម្បី អោយ ផ្កា ថ្មី ដុះ ចេញ មក ទៀត- បើ ចង់ ស្អាត ផ្អោប ត្រលោកដូង ទាំង សង ខាង ហើយ ចង ព្យួរ ក៏ បាន។សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស