ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

ផ្ទះសុបិន្ត

18-Nov-2017 12:49 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ផ្ទះសុបិន្ត ដែលមានកសិដ្ឋានបន្លែសរីរាង្គស្រស់ៗ ផ្ទះបាយ និងភោជនីយដ្ឋានខ្នាតតូចមួយដែលយើងអាចបរិភោគបន្លែស្រស់ពីកសិដ្ឋាននេះ និងមានទឹកដែលហូរតាមធម្មជាតិសម្រាប់សម្រាកលំហែកាយផងដែរ។ (កន្លែងនេះគឺនៅប្រទេសថៃ)