ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

គំរូផ្ទះសួនដំណាំស្អាតៗ សម្រាប់បងប្អូនកសិករចង់ដាំបន្លែផ្សេងៗកុំអោយសត្វល្អិតឬគោក្របីមកជិតបាន….!!

15-Jun-2019 10:11 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ខាងក្រោមនេះជាគំរូផ្ទះសម្រាប់សួនដំណាំដែលបងប្អូនអាចយកមកមើលទុកជាគំនិតដែលមានបំណងចង់ដាំដំណាំជិតផ្ទះ។សួននេះ អាចការពារ សត្វល្អិតនិងសត្វគោក្របីមកស៊ីដំណាំយើងបានផងដែរ៖