ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

វិធីព្យាបាលជំងឺជ្រុះសក់ និងធ្វើឱ្យសក់ដុះឡើងវិញ/KHMER NATURAL REMEDY FOR HAIR LOSS

16-May-2017 09:18 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

វិធីព្យាបាលជំងឺជ្រុះសក់ និងធ្វើឱ្យសក់ដុះឡើងវិញ/KHMER NATURAL REMEDY FOR HAIR LOSS

ជំងឺ/ILLNESS: ជ្រុះសក់/Hair loss

រុក្ខជាតិ/PLANT: ស្លឹកត្របែក/Guava leaves

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

ដាំទឹក ១លីត្រ អោយពុះ/Boil one liter of water

បង់ស្លឹកត្របែក ២០សន្លឹក/Put 20 guava leaves​ into the boiling water

ទុកឱ្យពុះ ១០នាទី/Keep boiling for 10 minutes

ទុកឱ្យត្រជាក់ និងយកស្លឹកចេញ/Cool it down and filter the leaves out

យកទឹកលាបលើស្បែកក្បាល/Apply the liquid on the scalp

ម៉ាស្សាថ្មមៗ/Massage gently

ទុករយៈពេលមួយម៉ោង ហើយលាងចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗ/Keep for one hour and wash away with warm water

អនុវត្តឱ្យបានបីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍/Repeat three times a week

លទ្ធផល/RESULT:

អាចទទួលលទ្ធផលល្អបាន​ក្នុរយៈពេលពី ៦ខែ ទៅ ៨ខែ/Result and improvement can be seen in 6 to 8 months

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង/I am sharing this for knowledge and information only.