ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីធ្វើជីកំប៉ុសជំនួយអោយផ្លែផ្អែម

25-Jun-2018 03:58 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

*ធាតុផ្សំ
-ក្បាលត្រី (សំណល់ត្រី) 3គក
-ស្ករងូ 1គក
-ជី EM 0.5លីត្រ និងទឹក 10លីត្រ។

*វិធីធ្វើ
-ដាក់ធុង ឬពាង ក្នុងម្លប់
-ដាក់ធាតផ្សំក្នុងធុង ឬពាង


-កូរល្បាយ3ថ្ងៃម្តង
-ទុកយ៉ាងតិច7ខែ អាចយកទៅប្រើបាន

*វិធីប្រើ
-យកល្បាយ1លីត្រ លាយទឹក100លីត្រ
-បាញ់តាមគល់ដំណាំឈើហូបផ្លែ។

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត