ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
កម្ចាត់សត្វល្អិត

វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស

14-Jul-2018 11:16 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ដឹងទេ! នេះគឺវិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស!

វត្ថុធាតុដើម ៖ សំបកក្រូចសេីច

វិធីធ្វើ៖

-ចិតសំបកក្រូចសើចស្ដើងៗ

វិធីប្រើប្រាស់៖

-យកទៅដាក់នៅកន្លែងកៀនកោះផ្សេងៗក្នុង ឬក្រៅគេហដ្ឋាន។

កំណត់ចំណាំ៖វាអាចបណ្តេញសត្វអាសិរ្ពិសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។