ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីដាំចេកអោយចេញផ្លែទៅទិសតែមួយងាយស្រួលប្រមូលផល!

26-Jul-2017 12:19 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

☞ វិធីដាំចេកអោយចេញផ្លែទៅទិសតែមួយងាយស្រួលប្រមូលផល!


១.ជ្រើសយកដើមចេកដែលធំល្មមមកដាំ


២.យកកាំបិតមកកាត់បញ្ឆិតត្រង់គល់


៣.រៀបចំរណ្ដៅដាំអោយត្រង់ជាជួរ


៤.ពេលដាំដាក់ខាងដែលយើងចិតបែមុខទៅទិសណាមួយក៏បាន (បែទៅអោយត្រង់ជួរ)។

ប្រយោជន៍គឺចេកដែលដាំរបៀបនេះវានឹងចេញផ្លែត្រង់ជួរ (គឺវាមិនចេញទៅឆ្វេងទៅស្ដាំ)។

ឧទាហរណ៍ៈ បើដាំដាក់ខាងចិតបែមុខទៅខាងកើត ផ្លែចេកនឹងចេញផ្លែទៅខាងលិច។

បើយើងចង់ដឹងថាវិធីនេះប្រើផលឬអត់ សូមធ្វើការដាំសាកល្បងមួយ ឬពីរដើមសិន។
ប្រភពៈ Vuthy ka sy kor