ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

រូបភាពចេកប្លែកៗដែលកម្របានឃើញ

30-Nov-2018 03:24 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ខាងក្រោមនេះជាកមរ្ងរូបភាពចេកប្លែកៗដែលកម្របានឃើញ។ ចែកគ្នាបានឃើញផង។

Image may contain: one or more people, people eating, outdoor and foodImage may contain: foodImage may contain: plant, tree, outdoor and natureNo automatic alt text available.Image may contain: one or more people and foodImage may contain: plant, food and outdoorImage may contain: 1 person, plant, outdoor, food and natureImage may contain: 1 person, sitting, child and foodImage may contain: foodImage may contain: foodImage may contain: plant, tree, flower, outdoor and natureImage may contain: one or more people and foodImage may contain: 1 person, smiling, standing, plant, tree and outdoorImage may contain: 1 person, child and outdoorImage may contain: plant, tree, outdoor and natureImage may contain: 1 person, smiling, standing, plant, tree, outdoor and nature

រៀបរៀង៖ កូនផ្កាម្លិះ