ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

របៀបស្ងោរស៊ុតទាឲ្យឆ្អិនល្អ បកសំបកមិនជាប់សាច់

17-Feb-2019 11:35 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+របៀបធ្វើ
-ដំបូងយើងត្រូវយកស៊ុតទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតជាមុនសិន
-យកប៉ុងមកដុសឲ្យអស់ដីស្អាតល្អ-យកស៊ុតទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងហើយចាក់ស្អាតចូល(ទឹកឲ្យលេចស៊ុត)-បើកភ្លើងស្ងោរដោយកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺរយៈពេល១០នាទី
-ក្នុងរយៈពេល៦នាទីទឹកនឹងចាប់ផ្តើមពុះ បុន្តែមិនត្រូវបិទភ្លើងទេចាំរហូតដល់នាទីកំណត់-ដួសទឹកត្រជាក់មួយចានរួចស្រង់ស៊ុតដែលបានស្ងោរគ្រប់នាទីនោះមកដាក់ចូលទឹកត្រជាក់ភ្លាម-បន្ទាប់អ្នកនឹងបកស៊ុតយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតសម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ផ្សារកសិកម្មយើង