ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារបច្ចេកទេសកសិកម្ម

របៀបផ្សំជីកំប៉ុស្ត៍ទឹក

20-Feb-2019 03:39 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

*ធាតុផ្សំជីកំប៉ុស្តទឹក*-ជ្រើសរើសប្រភេទស្លឹកឈើស្រស់ និងទឹក ឬលាយទឹកនោម*របៀបធ្វើ*
-ចិញ្ច្រាំស្លឹកឈើស្រស់ឲ្យល្អិតរួចយកទៅដាក់ នៅក្នុងពាង និងចាក់ទឹកពីលើ-រក្សាទុករហូតដល់រយៈពេល ២០ ទៅ ៣០ថ្ងៃ ទើបអាចយកទឹកជីនោះទៅប្រើប្រាស់បាន*របៀបប្រើ*
-យកទឹកជី១ លីត្រលាយជាមួយទឹកធម្មតា ២៥ ទៅ ៣០ លីត្រ ស្រោចទៅលើគល់សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត