ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារបច្ចេកទេសកសិកម្ម

របៀបដាំម្ទេសក្នុងធុងជ័រ(មានវីដេអូ)

15-Feb-2019 11:40 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+សម្ភារសំរាប់ធ្វើ
-ធុងជ័រ-ដីដែលមានជីវជាតិ-ជីកំប៉ុស-ផ្លែម្ទេសទុំ+របៀបធ្វើ
-សូមទស្សនាវិឌេអូខាងក្រោម៖