ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
គ្មាន

របៀបដាំប៉េងប៉ោះក្នុងធុងជ័រ(មានវិដេអូ)

16-Feb-2019 11:53 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+សម្ភារត្រូវមាន
-ធុងជ័រ-ដីដែលមានជីវជាតិ-ផ្លែប៉េងប៉ោះទុំ+របៀបធ្វើ
សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖