ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

របៀបដាំដុះបន្លែនិងផ្កាដោយប្រើសម្ភារខុសៗគ្នា៨០បែប បងប្អូនអាចកែច្នៃធ្វើតាមបាន

05-Aug-2019 11:13 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

សូមទស្សានានូវរូបភាពខាងក្រោម៖

បែបទី១

បែបទី២

បែបទី៣

បែបទី៤

បែបទី៥

បែបទី៦

បែបទី៧

បែបទី៨

បែបទី៩

បែបទី១០

បែបទី១១

បែបទី១២

បែបទី១៣

បែបទី១៤

បែបទី១៥

បែបទី១៦

បែបទី១៧

បែបទី១៨

បែបទី១៩

បែបទី២០

បែបទី២១

បែបទី២២

បែបទី២៣

បែបទី២៤

បែបទី២៥

បែបទី២៦

បែបទី២៧

បែបទី២៨

បែបទី២៩

បែបទី៣០

បែបទី៣១

បែបទី៣២

បែបទី៣៣

បែបទី៣៤

បែបទី៣៥

បែបទី៣៦

បែបទី៣៧

បែបទី៣៨

បែបទី៣៩

បែបទី៤១

បែបទី៤២

បែបទី៤៣

បែបទី៤៤

បែបទី៤៥

បែបទី៤៦

បែបទី៤៧

បែបទី៤៨

បែបទី៤៩

បែបទី៥០

បែបទី៥១

បែបទី៥២

បែបទី៥៣

បែបទី៥៤

បែបទី៥៥

បែបទី៥៦

បែបទី៥៧

បែបទី៥៨

បែបទី៥៩

បែបទី៦០

បែបទី៦១

បែបទី៦១

បែបទី៦២

បែបទី៦៣

បែបទី៦៤

បែបទី៦៥

បែបទី៦៦

បែបទី៦៧

បែបទី៦៨

បែបទី៦៩

បែបទី៧០

បែបទី៧១

បែបទី៧២

បែបទី៧៣

បែបទី៧៤

បែបទី៧៥

បែបទី៧៦

បែបទី៧៧

បែបទី៧៨

បែបទី៧៩

បែបទី៨០

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។