ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វីដេអូ

បេះដូងឪពុក! ព្រះតេជគុណស្មូតពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់ ហើយមានអត្ថនយ័ទៀតផង! (វីដេអូ)

05-Jun-2018 07:30 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

#បេះដូងឪពុក
ព្រះតេជគុណស្មូតពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់ ហើយមានអត្ថនយ័ទៀតផង!
ជួយចែកគ្នាមើល និងចែកបុណ្យដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផង:(សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម)

Image may contain: 1 person, standingImage may contain: 1 person, standing

សូមទស្សនានិងស្តាប់ ព្រះដេចគុណស្មួតទាំងអស់គ្នា