ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

ព្យាបាលជំងឺខូចខួរឆ្អឹងខ្នង‬តាមបែបធម្មជាតិ!

26-Jul-2017 11:56 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ព្យាបាលជំងឺ    ៖ ខូចខួរឆ្អឹងខ្នង

ប្រភេទរុក្ខជាតិ  ៖ សំបកស្វាយចន្ទី ម្អមស្រែ ដើមមុខឈ្នាងពណ៌ស្វាយ‌

វិធីធ្វើ៖

ថ្នាំទាំងបីមុខនេះ យកដាំទឹក១លីត្រ រយៈពេល២០នាទី

វិធីប្រើប្រាស់

ផឹក១កែវរាល់ថ្ងៃ រហូតទទួលលទ្ធផលល្អ

បើកំពុងប្រើថ្នាំពេទ្រ សូមបន្តប្រើជាមួយគ្នា ឬអាចលេបថ្នាំពេទ្រជាមួយទឹកថ្នាំនេះក៏បាន។

ប្រភពៈ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយក្មួយ Sokhak Tono ដែលប្រើថ្នាំនេះហើយបានជាសះស្បើយទាំងស្រុង។