ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

បច្ចេកទេសលើដំណាំត្រសក់ ដោយមិនចាំបាច់ដាំផ្ទាល់ដីឡើយ ពិតជាពិសេសសម្រាប់កសិករសម័យទំនើប ដែលចំការនេះ ដាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

20-Nov-2017 02:14 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ខាងក្រោមជាកម្រងរូបភាពបច្ចេកទេសលើដំណាំត្រសក់ ដោយមិនចាំបាច់ដាំផ្ទាល់ដីឡើយ ពិតជាពិសេសសម្រាប់កសិករសម័យទំនើប ដែលចំការនេះដាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។