ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
កសិកម្ម

បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតចំបើងពីកំប៉ុស្តចំបើងងាយៗ!!

13-Apr-2019 12:37 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

សូមបងប្អូនមើលពីរបៀបបណ្តុះផ្សិតចំបើងងាយៗដែលបងប្អូនពូមីងអាចសាកល្បងបាន៖