ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

បច្ចេកទេសដាំម្រះបានជោគជ័យ

13-Dec-2018 09:34 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

បច្ចេកទេសដាំម្រះបានជោគជ័យរបស់បងប្អូនកសិករយើង។ សូមបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាំ ឬស្វែងយល់បន្ថែមពីការដាំដុះដំណាំម្រះ ពិនិត្យមើលអត្ថបទខាងក្រោមនេះ៖

Image may contain: plant, nature and food

Image may contain: text and foodImage may contain: plant, text and outdoorImage may contain: text, outdoor and natureImage may contain: one or more people, people standing, tree, text, outdoor and natureNo automatic alt text available.Image may contain: text

សម្រួលអត្ថបទ៖ កូនផ្កាម្លិះ