ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

គំរូផ្ទះធ្វើពីឫស្សីទាំង26ប្រភេទ ស្អាតៗមិនធម្មតា

01-Feb-2019 04:19 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ឫស្សីគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលមានប្រយោជន៍ច្រើន ជាពិសេសវាមានភាពរឹងមាំអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេលយូរ។ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពផ្ទះធ្វើអំពីឫស្សី ដែលបានរចនាឡើងបានយ៉ាងល្អឥត៖
ប្រភេទទី១ប្រភេទទី2ប្រភេទទី3ប្រភេទទី4ប្រភេទទី5ប្រភេទទី6ប្រភេទទី7ប្រភេទទី8ប្រភេទទី9ប្រភេទទី10ប្រភេទទី11ប្រភេទទី12ប្រភេទទី13ប្រភេទទី14ប្រភេទទី15ប្រភេទទី16ប្រភេទទី17ប្រភេទទី18ប្រភេទទី19ប្រភេទទី20ប្រភេទទី21ប្រភេទទី22ប្រភេទទី23ប្រភេទទី24ប្រភេទទី25ប្រភេទទី26សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត