យកមែកទៀបធម្មតា យកទៅបង្កាត់ផ្សាំជាមួយ ដើមទៀបបារាំង លទ្ធផលមិនធម្មតា !!

146

ការយកភ្នែករបស់មែកទៀបធម្មតា យកទៅបង្កាត់ផ្សាំជាមួយ
ដើមទៀបបារាំង លទ្ធផល ៥ខែ ក្រោយមកគេទទួលបានផ្លែទៀប
ដែលមានទំហំធំជាងផ្លែទៀបធម្មតា ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផង។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here