ការចិញ្ចឹម ថែទាំជ្រូកលក្ខណៈគ្រួសារ

153

ខាងក្រោមនេះជាឯកសារយទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមជ្រូកលក្ខណៈគ្រួសារ។ ចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ និងស្វែងយល់ជាចំណេះដឹង សូមពិនិត្យមើលប្ចច្ចេកទេសចិញ្ចឹមដូចបង្ហាញខាងក្រោម៖

Image may contain: textImage may contain: one or more people and textImage may contain: one or more people and textNo automatic alt text available.Image may contain: text and outdoorNo automatic alt text available.Image may contain: foodImage may contain: textImage may contain: outdoorNo automatic alt text available.Image may contain: textImage may contain: textImage may contain: one or more people, text and foodImage may contain: one or more people and textImage may contain: one or more people and textImage may contain: one or more people and textImage may contain: one or more peopleImage may contain: one or more people, people sitting and textImage may contain: one or more people and textImage may contain: one or more people and text

រៀបរៀងដោយ៖ កូនផ្កាម្លិះ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here