របៀបធ្វើជីកំប៉ុសរាវធម្មជាតិ សម្រាប់ដាក់ដំណាំផ្សេងៗឲ្យបានផលល្អ

269

របៀបធ្វើជីកំប៉ុសរាវធម្មជាតិ សម្រាប់ដាក់ដំណាំផ្សេងៗឲ្យបានផលល្អ!ឯកសារល្អណាស់ សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនខ្មែរយើង។ Khmer Liquid Compost

វីដេអូ៖

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here