ម៉ូតផ្ទះឫស្សីស្អាតៗទាំង ៤០ម៉ូត ទាក់ចិត្តអ្នកបានឃើញ

240

ខាងក្រោមជាកម្រងរូបភាពផ្ទះធ្វើពីឫស្សី សម្រាប់ជាគំនិតល្អៗដល់បងប្អូនទាំងឡាយដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សាងសង់សំណង់ផ្សេងៗសម្រាប់ការរស់នៅ ឬអាជីវកម្ម។

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៤

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៥

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៦

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៧

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៨

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៩

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១០

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១១

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១២

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១៣

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១៤

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១៥

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១៦

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១៧

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១៨

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី១៩

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២០

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២១

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២២

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២៣

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២៤

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២៥

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២៦

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២៧

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២៨

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី២៩

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣០

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣១

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣២

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣៣

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣៤

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣៥

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣៦

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣៧

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣៨

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៣៩

រូបភាពផ្ទះគំរូឫស្សីទី៤០

អត្ថបទដោយៈ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here