ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

ម៉ូតផ្ទះខ្ទមសាមញ្ញទំនើបទាំង៣០ម៉ូត

15-Nov-2017 03:26 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ម៉ូតផ្ទះខ្ទមសាមញ្ញទំនើបទាំង៣០ម៉ូត សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សង់ទុកសម្រាកលំហែរកាយពេលចូលនិវត្តន៍ ឬសម្រាកកម្សាន្តជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ និងក្រុមគ្រួសារ។ ម៉ូតនីមួយៗធានាថាស្អាត!
ថ្ងៃនេះ សូមបង្ហាញជូនកម្រងរូបភាពនៃម៉ូតផ្ទះខ្ទមសាមញ្ញទំនើបទាំង៣០ម៉ូត ដើម្បីជាគំនិតល្អៗក្នុងការសាងសង់ ទុកសម្រាប់សម្រាកលំហែរកាយជាមួយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូន ឬមិត្តភក្តិជាដើម។ វាជាផ្ទះក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់មនុស្សជាច្រើន ជាការពិតណាស់។
ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីខ្ទមនៅសម័យនេះ រូបរាងកាន់តែទំនើប រួមបញ្ចូលជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថែមទៀតផង ដើម្បីផ្តល់ផាសុកភាពក្នុងការរស់នៅ។
មានមនុស្សជាច្រើនមានបំណងចង់ចូលនិវត្តន៍ក្នុងទីក្រុងជាកសិករ រស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញដ៏រីករាយ និងកក់ក្តៅជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ និងក្រុមគ្រួសារ។ ត្រឹមមានកូនខ្ទម ស្រះត្រីមួយ សួនបន្លែបន្តិចបន្តួចក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរ។
តោះសូមមកមើល គំនិតច្នៃប្រឌិតនៃការសាងសង់ម៉ូតផ្ទះខ្ទមសាមញ្ញទំនើបទាំង៣០ម៉ូត នៅក្នុងខ្ទមនៅក្នុងក្តីសុបិន។ តើបងប្អូនស្រលាញ់ពេញចិត្តម៉ូតមួយណាជាងគេ?

ម៉ូតទី១

ម៉ូតទី២

ម៉ូតទី៣

ម៉ូតទី៤

ម៉ូតទី៥

ម៉ូតទី៦

ម៉ូតទី៧

ម៉ូតទី៨

ម៉ូតទី៩

ម៉ូតទី១០

ម៉ូតទី១១

ម៉ូតទី១២

ម៉ូតទី១៣

ម៉ូតទី១៤

ម៉ូតទី១៥

ម៉ូតទី១៦

ម៉ូតទី១៧

ម៉ូតទី១៨

ម៉ូតទី១៩

ម៉ូតទី២០

ម៉ូតទី២១

ម៉ូតទី២២

ម៉ូតទី២៣

ម៉ូតទី២៤

ម៉ូតទី២៥

ម៉ូតទី២៦

ម៉ូតទី២៧

ម៉ូតទី២៨

ម៉ូតទី២៩

ម៉ូតទី៣០

អត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត