ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

ឱសថព្យាបាលជំងឺពិស

20-Nov-2017 01:56 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

មានមនុស្សជាច្រើនបានកើតជំងឺខែ្មរយើងហៅថាជំងឺពិស ហើយមានអ្នកខ្លះកើតជម្ងឺនេះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតផង។
* វិធីព្យាបាលជម្ងឺពិសនេះគឺ៖
១-ស្លឹកទាបបាយ យកត្រួយ
២-ស្លឹកត្របែក យកត្រួយ
៣-ស្លឹកសាវម៉ាវព្រៃវល្ល៏ៗ យកត្រួយ


** ទាំងបីមុខនេះយកលាងទឹកអោយស្អាតបុកជាមួយគ្នា
ហើយយកទៅត្រាំជាមួយទឹកដូងខី្ចចំនួន៥នាទីរួចច្រោះយកទឹកមកផឹកក្នុង ១ថ្ងៃ អោយបានពីរទៅបីដូង វានឹងបណ្តេញពិសយ៉ាងឆាប់រហ័សមានប្រសិទ្ធភាព។ ផឹកពេលព្រឹកអោយអស់ដូងមួយ ដល់ថៃ្ងម៉ោង១ ផឹកបន្តទៀត ដូងមួយអាចផឹកពីរដងរយៈពេលមួយម៉ោងឬពីរម៉ោង។ មានអ្នកប្រើវិធីនេះព្យាបាលបានមនុស្សជាសះច្រើននាក់ហើយ វាមានប្រសិទ្ធភាពមែន!

ចែករំលែកបន្តពីលោក៖ Bunthoeun Ouk