ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីអោយទឹកអោយគោរផឹកដើម្បីអោយមានសុខភាពល្អ និងធំធាត់លឿន

04-Sep-2018 11:26 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ខាងក្រោមនេះជាការជាការអនុវត្តផ្ទាល់៖Image may contain: outdoorឧបករណ៏ និងគ្រឿងផ្សំៈ
-មានឆ្នាំងដែកដាក់ទឹកមួយដែលអាចដាក់ទឹកបានចន្លោះពី២៥ ទៅ ៥០លីត្រ

Image may contain: outdoor

-ទឹកដែលមិនមានមេរោគ ឬបាក់តេរីចំនួន ២៥លីត្រ
-កាកស្ករ ឬស្កររងោចំនួន ១ភាគបី នៃកាទឹក

No automatic alt text available.-អំបិលមួយស្លាបព្រាបាយ។

Image may contain: foodការអនុវត្តៈ
-ចាក់ទឹកដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំង

Image may contain: food and outdoor-ចាក់អំបិល និងកាកស្ករចូលទៅក្នុងទឹក រួចហើយកូវាអោយបានសព្វដោយធ្វើយ៉ាងណាអោយគ្រាប់អំបិលរលាយស្មើសាច់

Image may contain: outdoor-ដាក់អោយគោផឹកជាការស្រេច។

No automatic alt text available.ប្រភព៖ Vichetr Uon