ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វីដេអូ

វិធីសាស្រ្តបង្រៀនរបស់ប្លែក តែមើលទៅសិស្សគាត់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាង… !! (វីដេអូ)

08-Jun-2018 11:21 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

សូមរីករាយទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ! លោកគ្រូម្នាក់នេះពិតមានវិធីទាញអារម្មណ៍សិស្សរបស់គាត់អោយផ្តោតមកលើមេរៀនរបស់គាត់មែន !

សូមមើលវីដេខាងក្រោម៖

Cr: News and Educations