ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីយកជីរអង្កាមមកផលិតទឹកថ្នាំសម្រាប់ការពារសត្វល្អិតតាមបែបធម្មជាតិ

29-Sep-2018 10:03 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

សមាសធាតុប្រឆាំងនឹងសត្វល្អិតៈ ជីរអង្កាមមានផ្ទុកសមាសធាតុ Menthol ដែលធ្វើអោយសត្វល្អិតមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ និងចាកចេញពីដំណាំ។


+ផ្នែកប្រើប្រាស់
-ស្លឹក


+វិធីផ្សំ និង វិធីប្រើប្រាស់ថ្នាំ
-បុក ឬ កិនជីរអង្កាម 250 ក្រាម រួចដាក់ចូលក្នុងក្រឡ ឬពាង
-ចាក់ទឹកចំណុះ 2 លីត្រចូល
-កូរល្បាយ រួចច្រោះយកមេថ្នាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់


-បាញ់ថ្នាំខាងលើ ទៅលើរុក្ខជាតិដែលទទួលរងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត។
+ប្រសិទ្ធភាពលើសត្វល្អិត
-ចៃ។

ប្រភព៖ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា/សេវាកម្មប្រឹក្សានិងរៀបចំគំរោង