ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

វិធីព្យាបាលសក់ស្កូវឱ្យបាត់ជារៀងរហូត!KHMER NATURAL HEALING FOR GRAY HAIR!

22-Jul-2017 10:50 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ព្យាបាលជំងឺ៖ សក់ស្កូវ

ILLNESS: Grey hair
ប្រភេទរុក្ខជាតិ៖ ទឹកខ្ទឹមបារាំង

PLANT: Yellow onion


វិធីធ្វើ/ INSTRUCTION:៖
– ចិតសំបកខ្ទឹមបារាំង រួចចិញ្រ្ចាំជាចំណិតតូចៗ

– Peel and cut the onions into small pieces
– ច្របាច់ ហើយច្រោះយកទឹក។

– Extract the juice using a blender or juicer


វិធីប្រើ/ DOSAGE៖
– លាបទឹកខ្ទឹមបារាំងនៅលើស្បែក កន្លែងសក់ស្កូវ ហើយម៉ាស្សាថ្មមៗ

– Gently massage the juice on your scalp and gray area of your hair
– ទុករយៈពេល ៤៥នាទី

– Leave for 45 minutes
– លាងចេញដោយប្រើទឹកក្តៅអ៊ុនៗ

Fresh bulbs of onion

– Rinse with warm water
– អនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

– Repeat treatment daily.

លទ្ធផល/ RESULT ៖
– ចាប់ផ្តើមទទួលលទ្ធផលក្នុងរយះពេលបួនសប្តាហ៍។

– Result of improvement can be seen in four weeks.


កំណត់សម្គាល់/ REMARK៖
– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង។
– I am sharing this for knowledge and information only.