ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីផ្សាំត្របែកដោយតមែក

13-Jun-2018 03:42 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ខាងក្រោមជាវិធីងាយៗដែលបងប្អូនកសិករយើងអាចអនុវត្តបាន គឺវិធីវិធីផ្សាំត្របែកដោយតមែក៖

-ត្រូវប្រើស្រកីដូងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ដ្ឋ

-លាយទឹកឲ្យសើមត្រឹមអាចពូតជាប់គ្នា

-រួចដាក់ច្រកថង់យកមកផ្សាំ

-រយៈពេល១៥ថ្ងៃឡើង វានឹងមានចេញឫសហើយ ទុកល្មមមានឫសច្រើនបន្តិចទៀតអាចកាត់ដាំបាន។

វីដេអូ


ជួយចែករំលែកបន្តឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានមើល ហើយរៀនដាំដុះអោយបានផលច្រើន។