ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

វិធីបណ្តុះផ្សិតខ្យងតាមវិធីងាយៗ !!

24-Feb-2019 07:09 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

I.វត្ថុធាតុដើម
-ស្នូលពោតដើមពោត
-ចំបើង រឺចិញ្ច្រាំង

-អាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ អាចម៍រណាឈើសាច់ទន់ អាចម៍ឈើសាច់រឹង
ប៉ុន្ដែវត្ថុធាតុដើមដែលគេនិយមជាងគេគឺចំបើងរឺចិញ្ច្រាំងអាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ និងអាចម៍រណាដើមសាច់ទន់ ។

  1. រូបមន្តលាយបណ្តុះ
    រូបមន្ដទី ១
    ១-ចំបើង ចិញ្ច្រាំង ១០០គ.ក្រ
    ២- ជីធម្មជាតិ ១គ.ក្រ

៣-កំបោរស ១គក្រ
៤-អាហារបំប៉ន ៤គក្រ
៥-កន្ទក់ល្អិត ១០គ.ក្រ
៦-ម្សៅដំណើប ១គក្រ

រូបមន្ដទី ២
១-អាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ ១០០ គ.ក្រ
២-ជីធម្មជាតិ ១ គ.ក្រ
៣-កំបោរស ១ គ.ក្រ

៤-អាហារបំប៉ន ៤គក្រ
៥-កន្ទក់ល្អិត ១០ គ.ក្រ
៦- ម្ស៉ៅដំណើប ១ គ.ក្រ៣ ការលាយល្បាយបណ្តុះ។

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត