ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីធ្វើទឹកជីអរម៉ូនពងមាន់ជំនួយផ្លែផ្អែម​ស្រួយ

29-Jun-2018 10:38 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

នេះគឺជាវិធីធ្វើទឹកជីអរម៉ូនពងមាន់ជំនួយផ្លែផ្អែម​ស្រួយតាមបែបធម្មជាតិ! សូមអរគុណប្អូន វុទ្ធី ដែលបានជួយប្រៃសម្រួលជាភាសាខ្មែរ បានចែកជូនចំណេះដឹងល្អៗបន្ថែមដល់កសិករយើងបានអនុវត្តទាំងអស់គ្នា។

គ្រឿងផ្សំ៖

សូមទស្សនាវិធីធ្វើក្នុងវីដេអូខាងក្រោម