ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
គ្មាន

វិធីចិញ្ចឹមអន្ទង់បែបធម្មជាតិ ហើយចុះដើមតិច ចំណេញច្រើន

07-Jun-2018 02:52 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

សូមទស្សនាវីឌីអូ ស្តីអំពី វិធីចិញ្ចឹមអន្ទង់បែបចុះដើមតិច ដូចខាងក្រោម
ហើយសូមជួយចែកចាយដល់អ្នកដែលចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់បានដឹងផង!

សូមជួយចែកចាយដល់អ្នកដែលចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់បានដឹងផង!

សូមជួយចែកចាយដល់អ្នកដែលចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់បានដឹងផង!
វីឌីអូ

សូមអគុណដល់លោក វុទ្ធី ដែលបានប្រែសម្រួលចែករំលែកចំណេះដឹងនេះ