ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

លក្ខណៈពិសេសនៃដំណាំដូងក្រអូប

25-Nov-2017 12:32 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

– មិនពិបាកថែទាំ
– ផ្លែបានគ្រប់រដូវ
– ទុកបានយូរមិនងាយខូច
– ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ឧហ្សាហកម្ម
– ទឹករបស់វាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ និងអាចច្នៃជាបង្អែមផ្សេងៗបានច្រើនមុខ
– មិនខ្វះទីផ្សារសម្រាប់លក់
– ដាំត្រឹមតែ ជាង៣ឆ្នាំ នឹងបានទទួលផល
– អាចទទួលបានផលរហូតដល់ទៅ ៤០ ទៅ ៥០ឆ្នាំ។