ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

រូបមន្តសម្រាប់ផលិតចំណីជ្រូកដោយខ្លួនឯង ងាយស្រួលយល់ ហើយងាយអនុវត្ត

15-Feb-2019 02:31 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

នេះជារូបមន្តសម្រាប់ផលិតចំនីជ្រូកដោយខ្លួនឯង និង ងាយស្រួលយល់ហើយងាយក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់ប្រជាកសិករ ដែលកំពុងចិញ្ទឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសារ កសិដ្ឋានខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលមិនទាន់ផលិតចំណីបានអាចយកទៅអនុវត្តបាន។

រូបមន្តផ្សំមេចំណី

No photo description available.

សម្រាប់ផ្សំចំណីមេជ្រូកផើម និង មេបំបៅដោះកូន

No photo description available.សម្រាប់កូនជ្រូកចាប់ពីចេះស៊ីរហូតដល់មានទំងន់២០គីឡូ

No photo description available.

រូបមន្តផ្សំមេចំនីសម្រាប់ជ្រូកសាច់ ទំនង២០គីឡូដល់ ៦០គីឡូ និង ៦០គីឡូ ដល់លក់

No photo description available.

ប្រភព៖ បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ