ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

បច្ចេកទេសដាំសណ្តែកទ្រើងឱ្យបានផលខ្ពស់

21-Sep-2018 03:08 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

នេះជាចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើជាក់ស្តែងក្នុងការដាំសណ្តែកទ្រើងឱ្យបានផលខ្ពស់។ សូមបងប្អូនប្រជាកសិករដែលចាំអារម្មណ៍ ឬមានបំណងចង់ដាំដំណាំនេះ ពិនិត្យ និងអនុវត្តតាមការគួរ។ សូមចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងផងបាទ។

រៀបរៀងដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត