ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

បច្ចេកទេសដាំល្ហុងឱ្យបានជោគជ័យបានផលច្រើន

12-Dec-2018 02:46 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ខាងក្រោមនេះជាបច្ចេកទេសដាំល្ហុងឱ្យបានជោគជ័យបានផលច្រើន ដែលបងប្អូនកសិករយើងបានអនុវត្តហើយទទួលបានជោគជ័យ។ ខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗនេះជូនបន្តដល់កសិករយើងឯទៀត ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម និងយកទៅអនុវត្តផងដែរ។

Image may contain: plant and foodImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: plant and textImage may contain: textImage may contain: text

សម្រួល៖ កូនផ្កាម្លិះ