ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

បច្ចេកទេសដាំឆៃថាវ

22-May-2018 02:22 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

នេះគីជាបច្ចេកទេសដាំឆៃថាវ

សូមចែករំលែកបន្តទុកជាចំណេះដឹងក្នុងការដាំដុះដំណាំនេះទាំងអស់គ្នា ពិសេសបងប្អូនកសិករដែលកំពុងដាំដុះ និងមានបំណងដាំដុះដំណាំឆៃថាវនេះ។​