ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

ប្រភេទត្រីទឹកសាបនៅកម្ពុជា !!

01-Feb-2019 10:59 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

បងប្អូនប្រហែលជាមិនស្គាល់ប្រភេទត្រីទឹកសាបទាំងអស់ទេនៅកម្ពុជា អ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ហើយឈ្មោះត្រីខ្លះបងប្អូននៅតាមខេត្តខ្លះក៏ហៅផ្សេងគ្នាដែរ។ ខាងក្រោមនេះប្រភេទត្រីទឹកសាបប្រមាណជិត៣០០ប្រភេទ។(មាន27ទំព័រ)៖

ប្រភព៖ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលទឹកសាប