ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

ដំណាំទាំង៦ប្រភេទដែលដាំឆាប់ទទួលបានផល

22-Aug-2019 05:52 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

១.ផ្សិត
២.ដំណាំសាលាដ
៣.ដំណាំជី
៤.សណ្តែកបណ្តុះ
៥.ត្រកួនចិន
៦.ដំណាំស្ពៃ
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។