ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

ខ្នាតដាំដំណាំឈើហូបផ្លែទូទៅដែលទទួលទិន្នផលខ្ពស់បំផុត ដែលកសិករខ្មែរមិនដែលបានគិតដល់

16-Feb-2019 03:00 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ខាងក្រោមជាក្បួនខ្នាតចន្លោះដំណាំសម្រាប់ដាំដំណាំឈើហូបផ្លែគ្រប់ប្រភេទ៖

បើប្រើខ្នាត 4m x 4 m ដំបូង
កាត់ដើមលើកទី១ ក្លាយជា 5,65m x 5,65m
កាត់ដើមលើកទី ២ ក្លាយជា 8m x 8m
កាត់ដើមលើកទី៣ ក្លាយជា 11,3m x 11,3m


បើប្រើខ្នាត 5m x 5m ដំបូង
កាត់ដើមលើកទី១ ក្លាយជា 7,07m x 7,07m
កាត់ដើមលើកទី២ ក្លាយជា 10m x 10m
កាត់ដើមលើកទី៣ ក្លាយជា 14,14m x 14,14m

ប្រភពៈ កសិកម្ម កសិឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម