ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

ការកែច្នៃធ្វើឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់ចំណីមាន់

22-May-2018 02:58 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

សូមពិនិត្យមើលដំណាក់កាលនៃការកែច្នៃធ្វើឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់ចំណីមាន់ដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព អ៊ាង សុផល្លែត