ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារបច្ចេកទេសកសិកម្ម

ការកែច្នៃកន្លែងដាំដំណាំប្រភេទវល្លិ៣៣បែប បងប្អូនអាចយកធ្វើជាគំរូច្នៃតាមបាន

20-Feb-2019 02:32 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

សូមទស្សនានូវការច្នៃប្រឌិតដ៏ប៉ិនប្រសប់ខាងក្រោម៖
ប្រភេទទី1ប្រភេទទី២ប្រភេទទី៣ប្រភេទទី៤ប្រភេទទី៥ប្រភេទទី៦ប្រភេទទី៧ប្រភេទទី៨ប្រភេទទី៩ប្រភេទទី១០ប្រភេទទី១១ប្រភេទទី១២ប្រភេទទី១៣ប្រភេទទី១៤ប្រភេទទី១៥ប្រភេទទី១៦ប្រភេទទី១៧ប្រភេទទី១៨ប្រភេទទី១៩ប្រភេទទី២០ប្រភេទទី២១ប្រភេទទី២២ប្រភេទទី២៣ប្រភេទទី២៤ប្រភេទទី២៥ប្រភេទទី២៦ប្រភេទទី២៧ប្រភេទទី២៨ប្រភេទទី២៩ប្រភេទទី៣០ប្រភេទទី៣១ប្រភេទទី៣២ប្រភេទទី៣៣សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត